RESPONSABLE DE LABORATORI

Montañés i Solé

Important grup alimentari incorpora un/a Responsable de Laboratori per la seva Planta de la zona de Lleida, que es responsabilitzarà d’assegurar la qualitat i la seguretat alimentària i el respecte dels estàndards a través de les analítiques realitzades al laboratori.

 

Funcions:

-Gestionar l’equip de laboratori i garantir el bon desenvolupament d’aquest. 11 persones a càrrec (a torns).

-Organitzar i planificar la realització de les analítiques contemplades als plans de control, així com supervisar els resultats obtinguts.

-Monitoritzar i supervisar la correcta aplicació de les tècniques analítiques i procediments d’anàlisi implantats, així com els nous.

-Mantenir en correcte estat de calibratge i verificació els equips de mesura i instruments.

-Mantenir i custodiar els registres dels resultats analítics, verificacions, calibratges i validacions emeses pel laboratori i laboratoris externs, en els formats i suports adients.

-Facilitar als departaments corresponents els resultats analítics que precisin per a l’acompliment de les seves respectives funcions, així com comunicar les desviacions detectades per a que puguin adoptar-se les accions correctores corresponents.

-Redactar i mantenir actualitzats els mètodes d’anàlisi, calibratge, verificació i manteniment a aplicar al laboratori, i les instruccions tècniques en les que es defineixen els procediments conforme a les especificacions de Producte.

-Gestionar el pressupost anual.

 

Requisits:

-Formació universitària relacionada amb la industria alimentaria: Ciència i Tecnologia dels Aliments o similar.

-Experiència mínima de 3-5 anys en funcions similars en el sector alimentari o en un laboratori que treballi per aquest sector.

-Altes habilitats de lideratge i pensament analític.

 

Condicions:

-Incorporació en empresa sòlida.

-Estabilitat.

-Salari brut anual entorn als 36.000-43.000€.

 

Nota. El procés de selecció serà portat a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran probes de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida